Zlot

XXIII edycja Gwiaździstego Zlotu Szlakami św. Jana Pawła II

W dniach od 16 do 18 września 2020 roku w Krościenku nad Dunajcem odbędzie się XXIII edycja Gwiaździstego Zlotu Szlakami św. Jana Pawła II. Komandorem zlotu jest Adam Barski, który serdecznie zaprasza wszystkich fanów górskich wędrówek. Organizatorami wydarzenia są Kolejowy Klub Wodny – 1929 z Krakowa, Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n/Dunajcem przy współpracy  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Głównymi celami oraz zadaniami jakie postawili sobie organizatorzy jest przede wszystkim  propagowanie idei św. Jana Pawła II – miłości, przyjaźni , umiłowania czynnego wypoczynku, obcowania z przyrodą oraz integracji środowisk. Istotnym punktem jest również kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej. Szczególną grupą docelową jest młodzież wszystkich stopni nauczania oraz wielodzietne rodzin. Impreza ma propagować i promować produkty turystyczne województwa małopolskiego. 

Poniżej prezentujemy regulamin, program oraz trasy przygotowane przez organizatorów zlotu.

REGULAMIN XXIII EDYCJI GWIAŹDZISTEGO ZLOTU SZLAKAMI ŚW. JANA PAWŁA II

Gospodarzem Zlotu jest gmina Krościenko n/Dunajcem w dniach 16 – 18 września  2020.

Patronat Honorowy Zlotu pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego  oraz Prezes Polskiej  Organizacji Turystycznej pan Robert Andrzejczyk.

ORGANIZATOREM ZLOTU JEST:

Kolejowy Klub Wodny – 1929 z Krakowa, Centrum Kultury i Promocji w Krościenku n/Dunajcem przy współpracy  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

KIEROWNICTWO ZLOTU

Adam  Barski – Komandor Zlotu.

Ks. Tomasz Szewczyk– kapelan Zlotu.

Jolanta Kwinta  – wice komandor, Dyrektor Kolejowego Klubu Wodnego -1929

Anna Monika Malik – wice Komandor Zlotu Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Krościenko n/D.

Tadeusz  Walicki –  wice Komandor Zlotu

Aldona  Bobrowska ,Elżbieta Fudalej  ,Alicja Pajor –   kierownictwo biura         

Krystyna Pudło, Melania Wacławik , Piotr Królikowski  ,Andrzej Żuk, Jakub Wolski– kier. tras               

Piotr Tokarczuk – akustyka

Krystyna i Jerzy Czopek –  archiwizacja Zlotu ,videofilmowanie.

Antoni Fudalej  , Józef Kaputa  –  kierownicy  transportu.

Andrzej Pajor, Włodzimierz Widurek  – obsługa techniczna Zlotu

CELE I ZADANIA ORGANIZATORÓW

 • Propagowanie idei św. Jana Pawła II – miłości, przyjaźni , umiłowania czynnego wypoczynku, obcowania           z przyrodą oraz integracji środowisk.
 • Kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej – szczególnie wśród młodzieży wszystkich stopni nauczania oraz licznych rodzin.
 • Propagowanie i promowanie regionalnych produktów turystycznych województwa małopolskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zlot ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby pełnoletnie, jak i te które nie ukończyły 18- tego roku życia, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone pod opieką osób pełnoletnich – za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność, potwierdzając przyjęcie powyższego warunku własnoręcznym podpisem na karcie uczestnictwa. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponosi opiekun dorosły potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem (jeden dorosły opiekun na 10 uczestników niepełnoletnich). Turystom pieszym zaleca się buty sportowe t.zw. trekkingowe ,wzmacniające staw skokowy. Turystów rowerowych obowiązuje na trasach znajomość przepisów i przestrzeganie zasad kodeksu drogowego, posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy. Obowiązkiem jest używanie na trasach zlotu sprzętu ochronnego- szczególnie kasków i kamizelek odblaskowych.  Kajakarzy obowiązuje umiejętność pływania, potwierdzona kartą pływacką lub patentem żeglarskim – ewentualnie potwierdzenie tej umiejętności własnoręcznie podpisanym oświadczeniem. Podczas spływu obowiązkowo należy mieć założoną kamizelkę asekuracyjną. Ze względu na górski charakter rzeki – zalecamy stosowanie kasków ochronnych.

Uwaga; Drodzy uczestnicy, istnieje możliwość udziału codziennie w innej konkurencji turystycznej ;pieszo , rowerem lub w kajaku (pontonie) podczas Zlotu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze Zlotu. Zarówno rowery ,kajaki czy pontony można wypożyczyć na terenie Krościenka n/D.

Zgłoszenie do udziału w Zlocie należy dokonać na karcie zgłoszenia – dokument dostępny na stronie www.zlotjp2.pl/aktualności . Do zgłoszenia należy dołączyć ksero dowodu wpłaty wpisowego w wysokości .20.- zł od osoby dla turystów pieszych i rowerowych natomiast kajakarze ze względu na dodatkowe koszty: dwukrotny transport kajaków oraz osób na trasie Krościenko n/D. – Sromowce Niżne, obowiązuje wpisowe 30.- zł

 Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpisowym będą również przyjmowane w biurze Zlotu w przeddzień i w dniu jego rozpoczęcia. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest do posiadania dodatkowo środków finansowych w wysokości około 8-10 zł  to są koszty wstępu na platformę widokową na Sokolice, wstęp na drogę wodną dla  kajakarzy  przez Pieniński Park Narodowy.

Organizatorzy dopuszczają możliwość włączenia się do Zlotu w trakcie jego trwania. Wpłaty wpisowego  należy dokonać na konto, Biuro Zlotu Adam Barski  Bank Pekao S.A.

nr.konta;   36 1240 1444 1111 0010 7133 4951

w tytule przelewu      „ Wpisowe na XXIII Gwiaździsty Zlot” .

W ramach wpisowego uczestnikom Zlotu zapewnia się: – bezpłatne miejsce biwakowe na polu namiotowym w Sromowcach Niżnych wraz z sanitariatami. – posiłek turystyczny (jeden w każdym dniu) – pamiątki Zlotu. – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Zlotu  – transport sprzętu biwakowego i bagażu oraz asekurację na trasach rowerowych Zlotu. – transport osób i kajaków na trasach Zlotu –  udział w imprezach towarzyszących i konkursach .Liczne upominki dla uczestników.

ZAKWATEROWANIE

 Organizatorzy Zlotu zapewniają bezpłatne miejsca na wyznaczonym polu namiotowym w Krościenku n/Dunajcem. Uczestników obowiązuje indywidualne wyposażenie w podstawowy sprzęt turystyczny i biwakowy (namiot, śpiwór, materac, kubek, sztućce itp.). Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w kwaterach prywatnych na własny koszt – w uzgodnieniu z właścicielami kwater.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZLOTU

 • Przedstawienie w dniu przybycia dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego;
 • Przestrzeganie programu dziennego;
 • Podporządkowanie się decyzjom i zarządzeniom organizatorów;
 • Przestrzeganie postanowień „Karty Turysty” oraz zasad bezpieczeństwa;
 • Niesienie pomocy w razie konieczności , innym uczestnikom Zlotu;
 • Kierownicy i opiekunowie grup zobowiązani są do posiadania apteczki pierwszej pomocy   zarówno na biwaku jak i na  trasach Zlotu;
 • Poruszanie się po wyznaczonych trasach Zlotu i oznakowanych trasach turystycznych;
 • Przestrzeganie przepisów ochrony przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 23.00 – 6.00;

Organizatorzy nie przewidują prowadzenia punktacji zespołowej ani indywidualnej. Niemniej jednak przewiduje się wyróżnienia wraz z upominkami dla: – najliczniejszego zespołu; – najweselszego i najaktywniejszego zespołu; – zespołu, który przyjedzie na Zlot z najdalej położonej miejscowości od Krościenka n/Dunajcem; – najmłodszego uczestnika; –  uczestnika o najdłuższym „stażu turystycznym” w poszczególnych kategoriach turystycznych. –   najliczniejszej rodziny biorącej udział w Zlocie; oraz szereg innych, o których organizatorzy poinformują w dniu rozpoczęcia Zlotu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie i wyłącznej interpretacji         niniejszego Regulaminu.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Zlotu osobom trzecim i na odwrót.
 •  W wypadku stwierdzenia nadużycia alkoholu przez uczestnika Zlotu lub nie przestrzeganie    regulaminu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
 • Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 •  Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
 •  Zaleca się uczestnikom Zlotu dokonanie dodatkowego ubezpieczenia na czas dojazdu do miejsca zlotu oraz powrotu do miejsca zamieszkania.
 • Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby organizacji Zlotu oraz na publikację zdjęć;
 •  Uzupełnieniem niniejszego regulaminu będą komunikaty szczegółowe podawane podczas trwania Zlotu.
 •  Podczas trwania Zlotu organizatorzy przewidują szereg atrakcji , o których uczestnicy zostaną poinformowani w dniu rozpoczęcia Zlotu.

PROGRAM DZIENNY ZLOTU

Środa 16.09.2020 

 • Godz.9.00 – weryfikacja uczestników organizacja biwaku
 • Godz.10.00 – 12.00 –  wyjście i wyjazd ekip na trasy Zlotu. Turyści piesi zostaną przewiezieni autokarami na parking przed wejściem do Wąwozu Homole oraz po przejściu trasy zostaną odwiezieni na pole namiotowe w Krościenku n/D.
 • Godz.15.00- 16.00 – posiłek turystyczny na polu namiotowym
 • Godz. 17.00 –  pokaz akrobacji rowerowej. Wystąpi Krystian Herba dwukrotny półfinalista programu „Mam Talent”, wielokrotny posiadacz tytułu Rekordzisty Guinnessa .
 • Godz. 18.30 – gry i zabawy
 • Godz. 19.00 –  odprawa kierownictwa z opiekunami grup,  omówienie programu i tras następnych dni Zlotu 
 • Godz.20.00 – ognisko, piosenki turystyczne

Czwartek  17.09.2020

 • Godz.8.00 –  wyjazd autokarami do Kluszkowców dla grup turystów idących na Lubań.
 • Godz.9.30 – wyjazd kajakarzy na start do Sromowiec Niżnych .Przepłynięcie przełomu Dunajca do pola namiotowego w Krościenku n/Dunajcem. Wyjazd rowerzystów na trasę.
 • Godz.15.00 – posiłek turystyczny miejsce zostanie podane.
 • Godz.16.00 – Msza św. w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Rynku Krościenka n/D.
 • Godz.17.30 – Program artystyczny z okazji jubileuszu 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły  w amfiteatrze przy Rynku w Krościenku n/D.
 • Godz.20.30 – Biesiada przy ognisku na polu namiotowym.

Piątek 18.09.2020

 • Godz. 9.00 – wyjście i wyjazd na trasy piesze ,rowerowe i kajakowe.
 • Godz. 13.00 – posiłek turystyczny, likwidacja obozowiska.
 • Godz. 14.30 – uroczyste zakończenie Zlotu ,rozdanie nagród i dyplomów, Przygrywać  będzie kapela góralska z Krościenka n/D.

TRASY

Trasy piesze: 

Środa  16 września  2020

 •  Trasa łatwiejsza– przejazd autokarami na parking pod Homolami – Wąwóz Homole – Bukowinki całość trasy zajmuje ok. 2 godz, 2:30 maksymalnie (wliczając czas wolny na Bukowinkach): długość trasy: ok. 2,5 km
 • Trasa trudniejsza– przejazd autokarami na parking pod Homolami- Wąwóz  Homole Przejście na Szafranówkę (i dalej na Orlicę oraz parking pod wyciągiem na Palenice) to ok. 5-6 godz. (zjazd kolejką skraca czas ok.1 godz.). Zejścia żółtym szlakiem z Palenicy nie polecamy, szczególnie gdyby padał deszcz..

Czwartek 17 września 2020 

 • Przejazd autokarami Kluszkowce – Lubań – Krościenko (dokładne czasy przejścia: Kluszkowce – Lubań – 2:30 do 3 godz., Lubań – Krościenko – 2:30 do 3 godz.; ale trzeba doliczyć z pół godziny na odpoczynek na Lubaniu, wyjście na wieżę widokową itp.) – długość trasy: 15 km. 

Piątek 18 wrzesnia 2020

 • Krościenko – Sokolica – Czertezik – Krościenko –  czas przejścia to ok. 2:30 – 3 godz. (z czego 1:30 na samą Sokolicę). – długość trasy: 7,5 km

Trasy rowerowe – ustalone zostaną w dniu rozpoczęcia Zlotu i są uzależnione od prognoz pogodowych oraz i ilości zgłoszeń. Trasy rowerowe na terenie gminy Krościenko n/Dunajcem oraz min ościennych są bardzo atrakcyjne o różnym stopniu trudności . Pożyczenie roweru na godzinę wnosi 5 zł, na cały dzień 25 zł – możliwość negocjacji ceny.

Trasa Kajakowa  – wodniacy w kajakach i na pontonach przepływają w czwartek i piątek na trasie Sromowce Niżne – Krościenko n/D. pole namiotowe, podziwiając uroki Przełomu Dunajca. Czas przepływu ok. 3.5 do 4 godzin. Do Sromowców Niżnych przewóz uczestników autokarem.

Istnieje możliwość wynajmu kajaków lub pontonów w firmach komercyjnych. Ceny wypożyczenia i rezerwacje szukaj  w Internecie.

Drodzy uczestnicy istnieje możliwość udziału codziennie w innej konkurencji turystycznej  ;pieszo , rowerkiem lub w kajaku (pontonie) podczas Zlotu po uprzednim zgłoszeniu w biurze Zlotu.