Czy referencje do zamówień publicznych są zawsze aktualne?

Weryfikacja środków dowodowych to fundament oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne. Każdy zamawiający może formułować wymagania w tym zakresie według własnego uznania, jednakże mając na względzie interes publiczny i podstawowe zasady zamówień publicznych. Jednym z kluczowych elementów przeznaczonych do badania jest doświadczenie wykonawcy. To zazwyczaj jest weryfikowane w oparciu o przedłożony wykaz i referencje. W tym artykule przyjrzymy się zagadnieniu aktualności referencji składanych w ramach przykładowego zadania z sekcji przetargi budowlane Kraków.

Darmowe przetargi budowlane – czym są referencje?

W obrocie gospodarczym przyjęło się, że referencje są podstawowym załącznikiem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia. Jednakże zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy nie jest to jedyne rozwiązanie. Równie dobrze tę funkcję mogą pełnić oświadczenia zamawiających. Przeglądając darmowe przetargi budowlane warto rozpocząć badanie dokumentacji od wymagań stawianych przez zamawiających. To w tym punkcie Specyfikacji Warunków Zamówienia odnajdziemy warunki brzegowe, których spełnienie jest niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia propozycji. Zazwyczaj dotyczą one realizacji podobnych zleceń wykonanych w ostatnich latach. To zamawiający określa perspektywę historyczną jaką będzie brał pod uwagę. Zazwyczaj jest to ostatni rok, trzy lub pięć lat przez terminem składania ofert. W tym kontekście rodzi się pytanie jak długo aktualne są referencje.

Przetargi budowlane Kraków – aktualność dokumentów dowodowych

Dokumenty przedkładane w ramach zadań z sekcji przetargi budowlane Kraków na okoliczność należytego wykonania uprzednio realizowanych zamówień muszą spełniać wymogi odnośnie aktualności. Co to dokładnie oznacza? Zgodnie ze wspomnianym wcześniej aktem prawnym, referencje dla zadań już zrealizowanych są aktualne przez okres odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych lub 3 lat dla dostaw i usług od daty zakończenia realizacji zadania, którego dotyczą. Z kolei w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych będących w fazie operacyjnej referencje tudzież inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert. W tym kontekście dla osób aktywnie wyszukujących darmowe przetargi budowlane i realizujących umowy z rynku zamówień publicznychszczególnie ważne powinno być bieżące uzyskiwanie referencji. Aby nie doszło do sytuacji przeterminowania naszych dokumentów zaleca się występowanie do zamawiających o referencje już w trakcie trwania danej umowy z częstotliwością raz na kwartał.

Wyszukiwarka zamówień publicznych – co powinno znaleźć się w referencjach?

Różnorodne orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz wyroki sądów okręgowych potwierdzają, że dla zamówień z sekcji przetargi budowlane Kraków referencje mają jedynie potwierdzać okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy czy roboty budowlanej. Nie jest to w założeniu dokument, którego celem jest poświadczenie konkretnych informacji wymaganych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Te wykonawca uściśla w wykazie usług, dostaw czy robót budowlanych. Jeśli więc interesują nas darmowe przetargi budowlane w dużej ilości, nie ma potrzeby aby każdorazowo domagać się od byłych partnerów biznesowych referencji zindywidualizowanych. Ważne jest z kolei, aby w takim dokumencie znalazły się takie informacje jak:

  • dane identyfikujące podmiot, na rzecz którego zostało wykonane dane zamówienia,
  • dane wykonawcy zamówienia,
  • tytuł i przedmiot zamówienia,
  • data wykonania,
  • informacja o należytym wykonaniu zamówienia.

Wyszukiwarka zamówień publicznych – gdzie szukać zleceń?

Każda osoba próbująca rozkręcić w firmie dział zamówień publicznych potwierdzi, że to zadanie bardzo ułatwiają dostępne referencje. Zrealizowane zadania, niezależnie czy pochodzą z prywatnych umów czy z kontraktów publicznych, przybliżają nas do pozyskiwania nowych zleceń. Nie jest tajemnicą, że najlepsze warunki zawarte są w tych porozumieniach, gdzie wymagane są najbardziej restrykcyjne referencje. Pozyskanie specyficznej umowy to czasami krok milowy w rozwoju przedsiębiorstwa.

Mając w dyspozycji referencje możemy spokojnie rozpocząć starania o nowych klientów. Pierwszym krokiem powinna być wyszukiwarka zamówień publicznych. To nowoczesne narzędzie, które bardzo ułatwia pozyskanie informacji o dostępnych zleceniach. Dzięki wygodnym filtrom możemy każdego dnia otrzymywać raport. Zawiera on darmowe przetargi budowlane, wyniki podobnych postępowań czy zlecenia od podmiotów prywatnych. To prawdziwa skarbnica możliwości, jakie stają przed każdym ambitnym przedsiębiorcom. Warto zadbać, aby wyszukiwarka zamówień publicznych obejmowała jak najszerszy zakres zbierania danych. Polecanym serwisem jest https://www.oferent.com.pl. Platforma oferuje także darmowy okres próbny, który pozwala zapoznać się z usługą.

Skomentuj post