Wystartował konkurs Małopolska Pszczoła

Ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii i znaczenia pracy owadów zapylających – to główne inicjatywy, które otrzymają wsparcie w ramach VII edycji konkursu „Małopolska Pszczoła”. Na realizację zadań Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w tym roku 450 tys. zł.

Środowisko naturalne jest bezcennym dobrem wspólnym. Owady zapylające są jednym z ważniejszych jego elementów. Ogłaszając kolejną edycję konkursu Małopolska Pszczoła angażujemy społeczność województwa małopolskiego do podnoszenia wiedzy dotyczącej ochrony i dobrych praktyk służących zapylaczom – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.
Inicjatywa Województwa Małopolskiego skierowana jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 marca 2022 roku. Szczegóły dotyczące składania ofert zawarte są w Regulaminie Konkursu.
Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym lub wkładem własnym finansowym i wkładem osobowym na poziomie co najmniej 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Wkład własny finansowy musi stanowić co najmniej 10% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
Oczekiwany, obligatoryjny rezultat konieczny do osiągnięcia przy realizacji zadania to zasiew lub nasadzenia roślin miododajnych.
Dodatkowe rezultaty do osiągnięcia przy realizacji zadania to przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w zakresie roli w środowisku naturalnym zapylaczy, potrzeby ich ochrony oraz dobrych praktyk im służących lub promocja dobrych praktyk służących zapylaczom.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: malopolska.pl

Fot. pixabay.com