Czy student może dostać pieniądze od MON-u? Odpowiedź Cię zaskoczy!

16 sierpnia ruszył Program Stypendialny Ministerstwa Obrony Narodowej dla Studentów. Ciekawy temat, proste i przejrzyste warunki i małe wymagania, aby uzyskać stypendium w wysokości połowy uposażenia żołnierza, czyli 2280zł (uposażenie szeregowego żołnierza wynosi 4560zł).

 

Program Stypendialny uchwalony na podstawie Decyzji 114/MON określa limit 50 studentów mogących brać udział w programie. Dodatkowo decyzja opisuje konkretne wymagania i warunki oraz wymagane dokumenty, zwane przeze mnie „papierologią” – której o dziwo za dużo nie ma! Na ten temat rozmawiałem z Szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu, Panem Majorem Jerzym CZAJKOM.

Zachęcam do lektury!

Kamil Szynal:

Panie Majorze, serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy. Myślę, że dla moich rówieśników jest to dość ciekawy temat i będzie to pewnego rodzaju sukces, gdy po przeczytaniu tego wywiadu ktoś z nich przynajmniej zainteresuje się tematem.
Na początek, proszę mi powiedzieć, bo ten program stypendialny dotyczy strikte studentów. Czy są jakieś konkretne wymagania dotyczące roku studiów? To znaczy: Czy osoba rozpoczynająca w roku akademickim 2022/2023 naukę na uczelni i jest świeżo po maturze, może przystąpić do programu lub student będąca na ostatnim roku studiów?


Mjr. Jerzy CZAJKA:

W 2022 r. uruchamia się pilotażowy program stypendiów adresowany dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny).

 

Kamil Szynal:

Nauczony doświadczeniem i składaniem dokumentacji aby otrzymać stypendium, domyślam się, że tej „papierologii” i ilości dokumentów do złożenia nie brakuje. Jak to wygląda Panie Majorze? Czy są jakieś konkretne wymagania?


Mjr. Jerzy CZAJKA:

Osoba zainteresowana powołaniem występuje do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem swojego (lokalnego) Wojskowego Centrum Rekrutacji maksymalnie do 31 sierpnia 2022r.  Do wniosku dołącza zaświadczenie o przyjęciu kandydata na naukę (studia) w uczelni wyższej na kierunku studiów określonych w Decyzji nr. 114/MON, a także roku rozpoczęcia i zakończenia tych studiów, rodzaj studiów oraz tytuł uzyskiwany po ich ukończeniu.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a także  wniosek o powołanie po ukończeniu studiów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego oraz wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

 

Kamil Szynal:

Czy to stypendium przyznawane jest na okres całych studiów, czy co roku,  przed rozpoczęciem nauki w następnym roku akademickim, student musi składać wniosek do WCR-u po raz kolejny?


Mjr. Jerzy CZAJKA:

Minister przyznaje Stypendyście stypendium na programowy czas trwania studiów, tj. na taką liczbę semestrów jaką przewiduje program realizacji danych studiów. Stypendium wypłacane jest maksymalnie przez dziesięć miesięcy danego roku akademickiego.

Stypendysta dostarcza Szefowi CWCR w terminie do dnia 30 marca oraz do dnia 30 września danego roku, zaświadczenia z uczelni wyższej, potwierdzającego zaliczenie poprzedniego semestru studiów.

Kamil Szynal:

Co w przypadku, kiedy stypendysta zostanie wyrzucony z uczelni lub zrezygnuje z studiów? Przypuszczam, że na pewno zostaje mu odebrane uprawnienia do stypendium, ale czy musi zwrócić pieniądze, które de facto wojsko już w niego “zainwestowało” przelewając pieniądze ze stypendium?


Mjr. Jerzy CZAJKA:

Wypłata stypendium ulega wstrzymaniu w przypadku gdy Stypendysta:

  • utraci status studenta;
  • nie dostarczy Szefowi CWCR zaświadczenia o którym mówiłem w poprzednim pytaniu;
  • przebywa na urlopie studenckim lub innej usprawiedliwionej przerwie udzielonej zgodnie z regulaminem studiów;
  • złoży Szefowi CWCR pisemną informację o rezygnacji ze stypendium.

Za każdy dzień zwłoki przy dostarczeniu zaświadczenia, o którym mówiłem, stypendium obniżane jest o 1/30 kwoty.

Natomiast zasady zwrotu stypendium wyglądają następując:
Szef CWCR może zażądać zwrotu całego lub części stypendium, w dwóch przypadkach:

1) Gdy stypendium zostanie wstrzymane,

2) Lub stwierdzi nieprawidłowości w realizacji postanowień Umowy przez Stypendystę.

Kamil Szynal:

A co z Stypendystom, który w czasie studiów, ale przed ich ukończeniem będzie miał poważny uszczerbek na zdrowiu, który spowoduje zmianę kategorii zdrowia? Oczywiście mówię tu o nieumyślnym uszczerbku na zdrowiu, bo pamiętajmy, że różne historie się zdarzają… Skoki na główkę, potrącenia, wypadki przy pracy sezonowej np. na budowie itp.


Mjr. Jerzy CZAJKA:

Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą strony nie ponoszą odpowiedzialności, a która uniemożliwia wykonanie umowy. Stypendysta bez pisemnej zgody Szefa CWCR nie może odstąpić od wykonania umowy.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają, dla zachowania swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Kamil Szynal:

Załóżmy, że udałoby się Stypendyście ukończyć studia i uzyskać tytuł magistra, bądź inżyniera. Co dalej?

Czy szkolenie podstawowe odbywa się w trakcie studiów? Np. w czasie wakacji? Czy już bezpośrednio po studiach i wówczas od razu jest powoływany do odbycia szkolenia podstawowego i kursu oficerskiego?


Mjr. Jerzy CZAJKA:

Stypendysta jest zobowiązany do:

1) ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki lub okazania książeczki wojskowej z wpisem poświadczającym złożenie przysięgi wojskowej;

2) nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych, w wymiarze do 21 dni,

3) uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej w module podoficerskim,

4) ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w czasie kształcenia w ramach kursu oficerskiego,

5) złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawania w tej służbie przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Kamil Szynal:

Ile trwa kurs oficerski i czego uczą się na nim kandydaci na oficera oraz czy można Ich wówczas nazwać podchorążymi?


Mjr. Jerzy CZAJKA:

Kurs oficerski trwa 2-3 miesięcy, w uczelniach wojskowych. Kandydaci uczą się kierowania i dowodzenia ludźmi. Podczas szkolenia na kursie oficerskim są podchorążymi a po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu stają się oficerami młodszymi.

 

Kamil Szynal:

Czyli ma miejsce promocja oficerska na pierwszy stopień oficerski, jakim jest podporucznik?

 

Mjr. Jerzy CZAJKA:

Tak jest, dokładnie tak to wygląda.

Kamil Szynal:

Przypuszczam, że kurs zakończony jest egzaminem. Zgadza się? I co w przypadku, gdy podchorąży go nie zda?


Mjr. Jerzy CZAJKA:

Kurs oficerski zakończony jest egzaminem. W przypadku niezdania egzaminu jest wyznaczony dodatkowy termin.

Kamil Szynal:

W jakich jednostkach taki, świeżo co upieczony oficer, może służyć? Czy któreś konkretne jednostki wojskowe zgłosiły zapotrzebowanie na oficerów o danej specjalizacji? Przypuszczam, że np. Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego wchodzący w skład Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego mógł zgłosić potrzebę na weterynarzy.

Czy taki oficer może sam wybrać sobie jednostkę, czy jest mu przydzielana „odgórnie”? Jak to wygląda Panie Majorze?


Mjr. Jerzy CZAJKA:

Departament Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej proponuje oficerowi stanowiska w Jednostkach Wojskowych. Oczywiście zgodnie z jego kompetencjami oraz potrzebami Sił Zbrojnych.

 

Kamil Szynal:

Panie Majorze serdecznie dziękuję za odpowiedzi i poświęcony czas. Mam nadzieję, że ta rozmowa wyjaśniła wiele kwestii związanych z tym programem stypendialnym oraz może po części zachęciła młodych ludzi, de facto – moich rówieśników, do zainteresowania się tym programem i służbą wojskową.


Mjr. Jerzy CZAJKA:

Również dziękuję i proszę pamiętać, że jesteśmy do dyspozycji każdej osoby zainteresowanej służbą wojskową. Jeżeli Czytelnicy mają jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji, zachęcam do kontaktu z naszym Wojskowym Centrum Rekrutacji w Nowym Targu poprzez telefon, e-mail lub osobiście – także w pierwszą sobotę miesiąca.

 

W galerii zdjęć znajduje się tabela z kierunkami studiów na które udzielane jest stypendium i liczba miejsc.

 

Cała Decyzja nr 114/MON w której mowa o Programie Stypendialnym dla studentów dostępna jest w formacie PDF pod linkiem:
https://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2022/08/bpoz._131_dec._nr_114-sig.pdf?fbclid=IwAR2gRI2z9eZbNTOcqOMmS0XIhd2wc-BCykM3mnNaAZREeDA6A1WJYoI8vAM

Natomiast kadra, pracownicy i żołnierze Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu jest do Waszej dyspozycji:


Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nowym Targu

  1. os.Bór 10, 34-400 Nowy Targ

tel. 261-138-750 lub 261-138-760

e-mail:  wcrnowytarg@ron.mil.pl

Godziny urzędowania :

poniedziałek – godz. 7.30 – 18.00
wtorek – piątek – godz. 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji
w Nowym Targu:

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 11.00-13.00 oraz 15.00-17.00 po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie (tel. 261-137-919)

 

Strona internetowa WCR Nowy Targ:
https://wcrnowytarg.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/studencie-tego-jeszcze-nie-bylo/

 

Materiały od WCR Nowy Targ

 

 

Skomentuj post

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.